card

Хэлтсийн даргын 2021 оны тушаал

Хэлтсийн даргын тушаал

# Актын дугаар Нэр  Батлагдсан огноо Файл үзэх 
1 А/01 Гамшгаас хамгаалах албаны удирдлага штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2021.01.05 Үзэх 
2 A/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.01.11 Үзэх
3 A/03 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2021.01.18 Үзэх
4 A/04 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2021.02.08 Үзэх
5 A/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.03.11 Үзэх
6 A/06 Буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн жагсаалт батлах тухай  2021.03.29 Үзэх
7 A/07 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн жагсаалт батлах тухай 2021.03.26 Үзэх
8 A/08 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай  2021.04.09 Үзэх
9 A/09 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн жагсаалт батлах тухай 2021.04.09 Үзэх
10 A/10 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын чөлөөлөлтийг батлах тухай  2021.04.09 Үзэх
11 A/11 Буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн жагсаалт батлах тухай  2021.04.20 Үзэх
12 A/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.04.28 Үзэх
13 A/13 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах тухай  2021.05.17 Үзэх
14 A/14 Цахим уралдаан зохион байгуулах тухай  2021.05.18 Үзэх
15 A/15 Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай  2021.05.18 Үзэх
16 A/16 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай  2021.05.25 Үзэх