card

Хэлтсийн даргын тушаал

# Актын дугаар  Нэр Батлагдсан огноо  Файл үзэх 
1 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.01.06 Үзэх
2 А/02 Албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт батла 2020.01.06 Үзэх
3 А/03 2020 оны ээлжийн амралт олгох тухай 2020.01.16 Үзэх
4 А/04 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах тухай 2020.02.18 Үзэх
5 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020.02.21 Үзэх
6 А/06 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020.03.06 Үзэх
7 А/07 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах тухай 2020.03.26 Үзэх
8 А/08 Ажил хүлээлцэх комис томилох тухай 2020.04.02 Үзэх
9 А/09 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголтын баталгаажуулах тухай 2020.04.08 Үзэх
10 А/10 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнглөлтийг баталгаажуулах тухай 2020.04.09 Үзэх
11 А/11 Ажил хүлээлцэх комис томилох тухай 2020.04.15 Үзэх
12 А/12 Татварын хэлтсийн албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарь батлах тухай 2020.04.16 Үзэх
13 А/13 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020.05.20 Үзэх
14 А/14 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай 2020.05.20 Үзэх
15 А/15 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020.06.15 Үзэх
16 А/16 Хоолны хөнгөлөлт олгох тухай 2020.06.15 Үзэх
17 А/17 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах тухай 2020.06.17 Үзэх
18 А/18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.06.17 Үзэх
19 А/19

Эд хөрөнгийн тооллогын комис байгуулах тухай

2020.06.19 Үзэх
20 А/20 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020.08.28 Үзэх
21 А/21 Ажил хүлээлцэх комис байгуулах тухай 2020.09.01 Үзэх
22 А/22 Ажил хүлээлцэх комис байгуулах тухай 2020.09.09 Үзэх
23 А/23 Ажил хүлээлцэх комис байгуулах тухай 2020.09.14 Үзэх
24 A/24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.09.28 Үзэх
25 А/25 Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2020.09.30 Үзэх
26 А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020.10.01 Үзэх
27 А/27 Өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2020.10.05 Үзэх 
28 А/28 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2020.10.05 Үзэх 
29 А/29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.10.19 Үзэх
30 А/30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.10.19 Үзэх
31 А/31 Байгууллагын албан хаагчдын дунд спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай 2020.10.19 Үзэх