card
Д/д Бүрдүүлэх баримт Бүрдүүлэх баримтад тавих шаардлага
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авчрах Шуудангаар хүргүүлэх
1 Хөнгөлөлтөд хамрагдах иргэний хүсэлт Хөнгөлөлт эдлэхийг хүссэн иргэний хүсэлт, нэгдсэн загвараар /өргөдөлд орлогын эх үүсвэрээ бүрдүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ/ Хөнгөлөлт эдлэхийг хүссэн иргэний хүсэлт, нэгдсэн загвараар /өргөдөлд орлогын эх үүсвэрээ бүрдүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ/
2 Оюутны иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт Иргэний үнэмлэхийг хуулбарын хамт авчрах, ТУБ эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулах Иргэний үнэмлэхийг наториатаар баталгаажуулсан байх
3 Сургалтын  төлбөр төлсөн баримтууд  Суралцагчийн сургалтын төлбөр  төлсөн эх баримт, хуулбарласан тохиолдолд эх хувьтай тулгаж үзэх, Хэрэв онлайнаар төлсөн бол баримтыг  тухайн сургуулийн санхүүгийн албаар баталгаажуулсан байна.  Суралцагчийн сургалтын төлбөр  төлсөн эх баримт байх. Хэрэв онлайнаар төлсөн бол баримтыг  тухайн сургуулийн санхүүгийн албаар баталгаажуулсан байна. 
4 Оюутны сургуулийн тодорхой-лолт Тодорхойлолтод  оюутны овог нэр, сурч буй сургууль, мэргэжлийн чиглэлийг тусгасан тухайн сургуулийн  албан бичиг байх  Тодорхойлолтод  оюутны овог нэр, сурч буй сургууль, мэргэжлийн чиглэлийг тусгасан тухайн сургуулийн  албан бичиг байх 
5 Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт, байгууллагын цалингийн тодорхойлолт Нийгмийн даатгалын дэвтрийг нотариатаар баталгаажуулсан байх, байгууллагын цалингийн тодорхойлолтод овог нэр , албан тушаал , цалингийн дүн , суутгуулсан  албан  татвар мэдээллийг агуулсан байх Нийгмийн даатгалын дэвтрийг нотариатаар баталгаажуулсан байх, байгууллагын цалингийн тодорхойлолтод овог нэр , албан тушаал , цалингийн дүн , суутгуулсан  албан  татвар мэдээллийг агуулсан байх
6 ТТОТБүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт Оршин суугаа  татварын албанаас  авсан Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дэвтэрт  орлого , татвараа бүртгэж , тэмдэглэл  хийж баталгаажуулсан байх хуулбарын хамт Оршин суугаа  татварын албанаас  авсан Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дэвтэрт  орлого , татвараа бүртгэж , тэмдэглэл  хийж баталгаажуулсан байх, наториатаар баталгаажуулсан байх
7 Тухайн иргэний харьцдаг банк, дансны дугаар  Харилцдаг банк, дансны дугаараа тодорхой бичих Хөнгөлөлтөд хамрагдаж буй иргэн буцаан олголтын мөнгөө  хүлээн авах өөрийн нэр дээр байдаг банк, дансны дугаараа бичих