card

Аймгийн хөтөлбөр

# Актын дугаар  Нэр  Батлагдсан огноо  Файл үзэх
1 30 Амартайван Өвөрхангай хөтөлбөр  2021-04-26 Файл
2  

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн Авлигын ойлголт, Авилгын гэмт хэрэг, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтын тайлан

2021-06-17 Файл